سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران- بایگانی مطالب کنگره 12 ام
برنامه سالنها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برنامه روز اول- شنبه 1396/10/9
سالن شماره 1سالن شماره 2

برنامه روز دوم یکشنبه 1396/10/10
سالن شماره 1

سالن شماره 2

برنامه روز سوم 1396/10/11
سالن شماره 1

سالن شماره 2
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران:
http://acem.ir/find.php?item=1.175.159.fa
برگشت به اصل مطلب