دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران- اسامی ثبت نامی تایید شده شرکت کننده در کارگاه ها
شرکت کنندگان تایید شده در کارگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۶ | 
کارگاه احیا قلبی و ریوی:
1-خانم مریم پناهی             کدملی:0945310196
2-علیرضا امیری            ۲۰۶۴۴۶۵۹۵۲
3-بهنام بابادی              1971360007
4-امیر شیروانی دهکردی       4621713027
5-مسعود شهابیان        ۰۹۰۱۱۷۷۶۳۶
۶-بهناز مزدایی         ۰۹۳۰۸۳۹۶۶۸
۷-فاطمه سامری         ۴۰۷۳۳۵5۳۵۱
8-محمد باقر تابع الحجه      0534677401
9-فرشته سعدآبادی آرانی     6199644913
10-سمیرا طالبی          0011512393
11-مژگان امیری         3090667010

کارگاه مدیریت پیشرفته زخم:
1-خانم مریم پناهی             کدملی:0945310196
2-فرشاد فتحی
۳- سجاد بیگی بروجنی    ۴۶۵۰۷۲۳۱۹۱
۴- فرزانه نواری        ۰۷۰۲۴۸۸۵۲۶
5-امیر شیروانی دهکردی       4621713027
6-کیوان کرابی                   0794959024
۷- نیلوفر کبیری رهنی         ۱۲۷۰۸۰۳۴۲۵
8-محبوبه کوشکیان            1285000714
۹-هاله رشیدیان             ۰۰۷۱۳۱۱۹۶۳
10-مسعود شهابیان        ۰۹۰۱۱۷۷۶۳۶
 ۱۱- شادی شادیانی          ۰۰۵۷۱۸۷۷۲۱
12-داود محمدی                ۱۲۹۰۹۱۵۴۷۴
13-ماندانا قنواتی               5279556246
14-لیلا علمی
15-فروغ مخناری             2721634577
16- دکتر پولادزاده   
17-مژگان امیری         3090667010      

کارگاه سونوگرافی:
1-خانم مریم پناهی             کدملی:0945310196
2-فرشاد فتحی
3-نیلوفر اباذریان               0453417736
4-مینا زواره
۵- مسعود شهابیان        ۰۹۰۱۱۷۷۶۳۶
۶-سیما رحیم طالقانی   ۰۰۶۲۲۳۸۶۲۰
7-امیر شیروانی دهکردی       4621713027
8-حمید میرجلیلی              ۴۴۲۰۰۶۷۶۴۰
۹-محمد باقر تابع الحجه         ۰۵۳۴۶۷۷۴۰۱
۱۰-بهناز مزدایی         ۰۹۳۰۸۳۹۶۶۸
۱۱-سارا طاهری
12-فرشته سعدآبادی آرانی     61999644913
13- معصومه عیسی زاده روشن      2062963599
14-معصومه معلم       4579870425
15-ماندانا قنواتی               5279556246
16- دکتر پولاد زاده
17-گلنار فردوسی        0071308067

کارگاه مدیریت اورژانس:
1-خانم مریم پناهی             کدملی:0945310196
2-فرشاد فتحی
3-سمیه آبیاری               0491703902
4-نیلوفر اباذریان               0453417736
5-الهام حصاری
۶- سجاد بیگی بروجنی       ۴۶۵۰۷۲۳۱۹۱
۷- فرزانه نواری          ۰۷۰۲۴۸۸۵۲۶
۸-اسدالله کشمیری           ۰۹۴۶۸۰۹۶۴۱
8-بهنام بابادی            1971360007
9-امیر شیروانی دهکردی       4621713027
۱۰- رکسانا حسام           0058342583
11- محبوبه کوشکیان            1285000714
12-زهره سلیمانی               2200040423
۱۳- هاله رشیدیان.               ۰۰۷۱۳۱۱۹۶۳
14-مسعود شهابیان        ۰۹۰۱۱۷۷۶۳۶
۱۵- شادی شادیانی          ۰۰۵۷۱۸۷۷۲۱
۱۶-گلناز باشی زاده فخار     ۰۰۸۱۱۲۲۰۲۰
17-مهناز امانت بزدی           443059531
18- عادله فیاضی               ۰۰۶۷۳۸۶۵۰۴
19-سیما رحیم طالقانی   ۰۰۶۲۲۳۸۶۲۰
20-عبداله محرم زاده        1377362401
 
نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران:
http://acem.ir/find.php?item=1.169.164.fa
برگشت به اصل مطلب