دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران- برنامه علمی کنگره
برنامه سالنها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برنامه روز اول- شنبه 1396/10/9
سالن شماره 1



سالن شماره 2

برنامه روز دوم یکشنبه 1396/10/10
سالن شماره 1

سالن شماره 2

برنامه روز سوم 1396/10/11
سالن شماره 1

سالن شماره 2
نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین کنگره سراسری طب اورژانس ایران:
http://acem.ir/find.php?item=1.167.159.fa
برگشت به اصل مطلب